Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség

Jogszabályok


Kozmetikumok

 

40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet

a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről

 

Háztartás-vegyipar

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (GHS)

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE

a mosó- és tisztítószerekről

 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

 

Egyéb

 

52/2000. (XII. 27.) GM rendelet a termékek aeroszol csomagolásának műszaki követelményeiről

 

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

 

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól